ПРОМОЦИЯ ISLEEP: „КУПИ 2, ВЗЕМИ 3”

 Общи условия:

ПРОМОЦИЯ Isleep:

„Kупи 2, вземи 3”

01.11.2018- 30.11.2018 г.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията.
Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

- на телефон 0700 11 117

- на Интернет страницата на iSleep https://isleep.bg/ 

- на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1 

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.11.2018г. и продължава до 30.11.2018г. вкл.

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

 4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Всеки клиент, който закупи наведнъж 2 бр. аксесоари от изброените по долу модели: възглавници iSleep  - модел Natura, Dormi, VitalCare, MemoGel, Maxima, Multicomfort; подматрачна рамка Easy Fix Black; протектори Easy/Baby Easy, Comfort/Baby Comfort, Natura Eucalypt/Baby Natura Eucalypt) в периода 01.10.2018г. –31.10.2018г. получава трети аксесоар от изброените по-горе безплатно; аксесоарът подарък е с най-ниска стойност от трите избрани, или равна на стойността на по-евтиния от двата закупени аксесоара.

Промоцията е валидна за следните продукти:

 - възглавници iSleep: Dormi, Natura, Vitalcare, MemoGel, Maxima, Multicomfort;

-  подматрачна рамка  Easy Fix Black;

- протектори: Easy/Baby Easy; Comfort/Baby Comfort; Natuta Eucalypt/Baby Naturaeucalypt

Промоцията НЕ ВАЖИ: в комбинация с други промоции и оферти.

 5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила.

 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на промоцията, както и да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 7СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Официалните Правила са публикувани на 01.05.2018г. на сайта https://isleep.bg Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0700 11 117 и на адрес: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.