Количка

Промоция АПРИЛ

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Информация за промоцията може да се получи: на телефон 0700 11 117 на Интернет страницата на iяleep www.isleep.bg на адрес: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.04.2021 г. и продължава до 28.04.2021 г. включително, или до изчерпване на количествата.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията представлява предоставяне на отстъпка от крайната цена с ДДС на следните продукти:

- матрак  Silver Plus: 10% отстъпка
- матрак OrtoRelax: 10% отстъпка
- матрак Trinity: 20% отстъпка
- матрак Galaxy: 17% отстъпка

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА:

- Стойността на ваучера е с включен ДДС
- Ваучерът е валиден само за посочените модели матраци
- Ваучерите от промоцията не могат да се комбинират с други промоции и отстъпки
- За покупката на един матрак не може да бъде използван повече от един ваучер
- Двойните размери матраци започват от 121/190 см. ширина, а единичните започват от 82/190

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички пълнолетни лица, за които е налице регистрация с имейл и предоставяне на код за отстъпка, описани по-горе.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът си запазва правото да променя Общите Условия на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламни материали и/или на посочения в т.2 сайт. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. Спорове между Организатора на Промоцията и потребители в същата се решават по взаимна договорка. Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на office@matrax.bg, на адрес София, Бул. България 111, етаж 2, или чрез обаждане на тел. 0700 11 117. В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите. Случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0700 11 117 и на адрес: гр. София, бул. "България" 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.