Количка

Общи условия на гаранцията

Всеки продукт на isleep има гаранция 25 години. За да използвате пълната гаранция за закупения модел, следва да регистрирате своя продукт на www.dreamclub.eu/registration


Всички матраци isleep преминават през серия от строги контролни мерки, гарантиращи качеството на тяхната изработка. Това качество се постига чрез прилагането на високотехнологични решения и материали, новаторски подход и професионална изработка, осигуряващи дълготрайна издръжливост на продукта.


ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ:

  • Поставете матрака върху подматрачната рамка
  • Разлепете опаковъчната лента без да използвате остри и режещи предмети
  • Разгънете матрака и го оставете да възвърне първоначалния си обем.
  • Оптималният срок, в който матракът възвръща пълния си обем и характеристики, е 24 часа, през което време той не трябва да се използва.
  • Възможно е усещането на остатъчни производствени миризми до няколко дни след отварянето и отстраняването на опаковката на матрака. Те са безвредни за човешкото здраве.
  • Веднъж разопакован, матракът не може да се навие обратно на руло.

ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ:

  • Използвайте матрака върху подматрачна рамка*, с точния размер на матрака, за да осигурите добра циркулация на въздуха и пълноценна опора на тялото.
  • Не използвайте матрака върху плътна основа, тъй като тя създава предпоставка за задържането на влага.
  • Периодичното обръщане на матрака спрямо позициите глава – крака и горна – долна страна спомага за по-добра циркулация на въздуха, възпрепятства задържането на прах и влага и удължава живота на продукта, дори и след изтичане на гаранцията.
  • Не допускайте проникването на течности в матрака. Използвайте протектор за матрак за максимална защита и хигиена.

*Потърсете подматрачни рамки с ламели и протектори isleep в пазарната мрежа.


УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА:

Т.1 Кодексът на потребителя по Европейска директива 1999/44/CE определя две години правна гаранция от датата на покупка.

Т.2 Матракс АД определя гаранционен срок на всеки продукт, който се вписва от Дистрибутора в гаранционната карта спрямо периода, посочен на етикета. За матраци isleep гаранционният срок, определен от Матракс АД, е в размер на 25 години.

Т.3 Матракс ЕООД определя гаранционен срок за покупката от датата на придобиване, доказуема със съответните документи за покупка( фактура и/или фискален бон). Гаранцията важи само в случай, че клиентът е стриктно е спазил инструкциите за употреба и съхранение и условията, отбелязани в гаранционната карта. 

Т.4. Всякакви рекламации, отнасящи се до скрити производствени дефекти или влошено качество на матрака, които не са причинени при обикновената му употреба, трябва да бъдат отнесени към Матракс АД, като следва да се предоставят документи за покупката, стикер със сериен номер (баркод на матрака) и настоящата гаранционна карта.

Т.5. Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от: грешно използване на матрака; използване на сила; поправки, направени от потребителя или трети лица; неестествени условия на замърсяване и влага; експлоатационна деформация на текстила (скъсани конци на капитонажа или борда, петна по текстила, изместване на борда, скъсан цип, следи от себум и др).

Т.6. Срокът за отваряне на матрака е до един месец след получаването му. Разопакован матрак със сгрешен, по вина на клиента, модел или размер не подлежи на подмяна.

Т.7. Матракс АД приема рекламации на стока при:

  • Несъответствие с обявената търговска марка
  • Несъответствия в заявените размери, надвишаващи отклонение от +- 2см по ширина, дължина или дебелина
  • Дефект на стоката, констатиран до 3 дни след покупката
  • Дефект на стоката, констатиран по време на експлоатация в рамките на гаранционния период, състоящ се в необратима еластична деформация на ядрото/пяната от повече от 2 см по дебелина


Т.8. При установени несъответствия или дефекти на продукта след втората година и в рамките на гаранционния период, Матракс АД предлага на клиента замяна на матрака, като клиентът заплаща разликата от стойността на новия матрак минус сумата, която е заплатил за стария матрак, с приспадната амортизация, пропорционална на цената, за всяка година употреба. Продуктът се заменя в рамките на 30 дни работни дни след писмено потвърждение от клиента на предложената замяна.

Т.9 Замяна на матрака в гаранционния период не води до удължаване на гаранционния срок.

Т.10 Замяна на матрака след гаранционния период или при дефект, непокриван от гаранцията, е изцяло за сметка на клиента.

Т.11 При заявяване на дефект, Матракс АД си запазва правото да изпрати свой представител за установяването му.

Т.12 Матракс АД не поема отговорност за препоръка към физическо и здравословно състояние 

Т.13 чл. 112 – 115 от ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ? с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  • 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • 2. значимостта на несъответствието;
  • 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно 

чл. 114.(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта, и не трябва да понася значителни неудобства. 

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  • 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ, ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, които са му предоставени при покупката.

Рекламация се приема при изричното спазване на ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ, ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА.